top of page

Chính sách bảo mật sau đây liên quan đến tất cả thông tin cá nhân được xử lý bởi Công ty TNHH Sakura (sau đây gọi là Công ty).

1. Xử lý thông tin cá nhân phù hợp Chúng tôi tuân thủ luật pháp và hướng dẫn về bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

 

2. Quản lý an toàn thông tin cá nhân Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp tổ chức, vật lý, con người và kỹ thuật phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân cũng như quản lý bảo mật thông tin cá nhân cần thiết khác và thực hiện các biện pháp thích hợp.

 

3. Các vấn đề tuân thủ liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân, v.v. Chúng tôi sẽ tuân thủ các vấn đề sau đây liên quan đến việc công ty chúng tôi thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân.

(1) Thu thập thông tin cá nhân Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng trong phạm vi cần thiết để thực hiện các dịch vụ và hoạt động của chúng tôi.

 

(2) Mục đích sử dụng thông tin cá nhân Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có được ngoài phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng nêu dưới đây, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc có sự đồng ý của cá nhân.

① Cung cấp dịch vụ và sản phẩm

② Liên hệ để được giải đáp thắc mắc và hỗ trợ

③ Thực hiện nghiên cứu tiếp thị và bảng câu hỏi

(3) Cung cấp thông tin cá nhân, v.v. Công ty chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân có được dựa trên sự đồng ý của người đó cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người đó, trừ khi pháp luật yêu cầu. Về việc tiết lộ, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân hoặc thông báo mục đích sử dụng theo yêu cầu của người liên quan, chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật và các quy định cũng như phản hồi phù hợp với các ý kiến và tư vấn.

 

4. Thay đổi mục đích sử dụng thông tin cá nhân Theo nguyên tắc chung, Công ty sẽ không thay đổi mục đích sử dụng được nêu trong đoạn trước trừ khi có sự đồng ý trước của người liên quan. Tuy nhiên, điều này không áp dụng nếu mục đích sử dụng đã thay đổi được thông báo trước và thay đổi được thực hiện trong phạm vi được thừa nhận một cách hợp lý là có liên quan hợp lý đến mục đích sử dụng trước khi thay đổi.

 

5. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba Khi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân cho bên thứ ba, Công ty sẽ kiểm tra kỹ lưỡng sự phù hợp của bên thứ ba và quản lý sự an toàn của thông tin cá nhân được ủy thác xử lý. sẽ cung cấp sự giám sát cần thiết và phù hợp đối với những người được giao phó cho chúng tôi để đảm bảo đạt được mục tiêu này.

6. Cải thiện và xem xét việc xử lý thông tin cá nhân Công ty chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra việc xử lý thông tin cá nhân, hệ thống quản lý và các sáng kiến, đồng thời sẽ liên tục cải thiện và xem xét chúng.

 

7. Loại bỏ thông tin cá nhân Khi thông tin cá nhân không còn cần thiết vì mục đích sử dụng, Công ty sẽ xóa hoặc loại bỏ thông tin cá nhân và việc xóa và loại bỏ đó sẽ được thực hiện theo cách ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân các bên bên ngoài, v.v. Chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp cần thiết và phù hợp để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và trong phạm vi cần thiết để thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

8. Đầu mối liên hệ để khiếu nại và tư vấn Công ty chúng tôi đã thiết lập đầu mối liên hệ và người chịu trách nhiệm về việc xử lý thông tin cá nhân như sau.

Sau đây là ví dụ về thông tin về Công ty TNHH Sakura.

[Tên công ty] Công ty TNHH Sakura

[Địa điểm] Tầng 4, Tòa nhà Taisei Koki, 5-4-12 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012

[Tên đại diện] Nobutaka Hide

[Yêu cầu] ĐT: 080-4169-9870 Email: hidoro@skla.jp

Trên đây là chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty TNHH Sakura. Công ty chúng tôi tuân thủ luật pháp và quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

bottom of page